Armbian_5 69_Cubox-i_Ubuntu_bionic_next_4 19 14 7z